In Gorzow, Poland. Thanks to Aga Sawala Doberschuetz for the photo.


Join the Street Art Utopia Patrion Club:

Become a Patron!